Foto: Lars Bohlin

Andra bidragsgivare

Här har vi samlat länkar till andra stiftelser, fonder och myndigheter som stödjer initiativ, projekt, verksamheter inom kulturområdet.

Allmänna arvsfonden ger stöd att utveckla verksamhet, metoder och idéer som riktar sig till barn, unga eller personer med funktionsnedsättning.
http://www.arvsfonden.se


Boverket ger bidrag, stöd och garantier till skollokaler, samlingslokaler och icke-statliga kulturlokaler.
http://www.boverket.seHelge Ax:son Johnsons stiftelse stödjer litterär och konstnärlig verksamhet, främjar vetenskap forskning och understödjer undervisnings- och studieverksamhet.
http://haxsonj.se

Jacob Wallenbergs stiftelse främjar landets näringsliv och välgörande, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål inom Sverige.
www.wallenberg.com/jws


Konstnärsnämnden fördelar ett brett spektrum av stipendier och bidrag som resebidrag, arbetsstipendier, långtidsstipendier, projektbidrag och internationell residensverksamhet till yrkesverksamma konstnärer inom bild, form, dans, film, musik och teater.
http://www.konstnarsnamnden.se

Kulturbryggan främjar förnyelse och utveckling inom kulturområdet i hela landet genom startstöd, genomförandestöd och tematiska stöd.
http://www.konstnarsnamnden.se/kulturbryggan


Kulturfonden för Sverige och Finland beviljar aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbete mellan Sverige och Finland inom kultur, språk, media, forskning och utbildning
http://www.kulturfonden.net/se

Kulturkontakt Nord administrerar tre nordiska program och ger stöd till kultur- och konstprojekt av hög kvalitet som bidrar till utveckling på fältet och har en stark nordisk dimension.
http://www.kulturkontaktnord.org/sv


Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördelar bidrag till barn- och ungdoms-organisationer, etniska organisationer, kvinnoorganisationer, hbtq-organisationer och projekt inom områdena demokrati, diskriminering och jämställdhet.
http://www.mucf.se

Nordiska kulturfonden ger stöd till projekt som genom kultursamarbete bidrar till en positiv utveckling för konsten och kulturen i Norden och de utvecklar en systematisk uppföljning av stödet.
http://www.nordiskkulturfond.org/se


Riksantikvarieämbetet utvecklar, samordna och stimulera den samlade vården av kulturarvet i landets bland annat genom olika bidrag till samarbeten och projekt kring kulturarv och kulturmiljö.
http://www.riksantikvarieambetet.se

Skandia Idéer för livet stödjer projekt som gör att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt upptäcker sina egna förmågor och på så vis stärker sin självkänsla.
http://www.ideerforlivet.se

Statens kulturråd främjar genom en rad olika bidrags- och stödformer konst- och kulturverksamheter i hela landet.
http://www.kulturradet.se/sv


Statens Musikverk fördelar ekonomiskt stöd till samarbetsprojekt som ska stärka det fria musiklivet och ge musikupplevelser av högsta kvalitet för hela Sverige.
http://musikverket.se

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur ger stöd och bidrag till forsknings- och kulturverksamhet främst inom Göteborg och västra Sverige.
http://www.stenastiftelsen.se

Stiftelsen Längmanska kulturfonden ger bidrag för projekt inom humaniora, naturvetenskap, konst och litteratur samt folkbildning.
http://www.langmanska.se

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond stödjer forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential framförallt inom samhällsvetenskap och humaniora samt projekt inom lärande och informationsteknik och projekt för barn och ungdomsverksamhet.
www.wallenberg.com/maw

Svenska institutet ger stöd till kultur- och samhällsprojekt inom internationellt utvecklingssamarbete med syfte att skapa och utveckla hållbara relationer, nätverk och ömsesidiga läroprocesser mellan aktörer i Sverige och i utvecklingsländer.
https://si.se

Svenska Filminstitutet har i uppdrag att stimulera svenskt filmliv i vid mening bland annat genom stöd till filmproduktion, distribution och visning, internationell lansering och biografägare.
http://www.filminstitutet.se

Sveriges Författarfond fördelar statlig biblioteksersättning och stipendier till författare, översättare och bokillustratörer, samt bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker.
http://www.svff.se

Sveriges Sparbankstiftelser stödjer projekt som rör unga entreprenörer, sparsamhet, projekt i skolan som bidrar till en långsiktigt positiv utveckling, samt projekt inom näringsliv och kultursektorn.
http://www.sparbanksstiftelsennya.se

Vinnova driver program för att stärka innovationskraften i Sverige och delar som en del i det arbetet ut bidrag inom strategiskt viktiga områden, innovationsförmåga hos specifika målgrupper samt gränsöverskridande samverkan.
http://vinnova.se/sv