Om Kulturstiftelsen

Svenska PostkodLotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer. Kulturstiftelsens målsättning är att verka i linje med den visionen och gör detta genom att stödja kulturprojekt som aktivt främjar en positiv samhällsutveckling genom konkreta insatser.

Kulturstiftelsen ger uteslutande finansiellt stöd till allmännyttiga verksamheter, i form av projekt, som drivs av ideella föreningar eller stiftelser. Projekten ska varaktigt verka för att främja samarbete över gränser, såväl nationella som sociala och kulturella, eller verka för folkbildning om kulturarv genom kulturella uttryck och former.

Vilka projekt får stöd

Vi stödjer kulturprojekt som aktivt bidrar till att skapa positiv förändring genom konkreta insatser. Därmed vågar vi också stödja de som tänker i nya banor och som inte drar sig för att vara pionjärer i sitt arbete. Det kan handla om att testa och utveckla nya arbetsmetoder, samverka med olika nya parter, eller pröva etablerade arbetssätt mot nya målgrupper

Även om vi bara kan stödja organisationer under en begränsad period så hoppas vi att projekten vi investerar i får långsiktiga effekter. Vi uppmuntrar de organisationer vi stödjer att i ett tidigt skede göra en plan för hur verksamheten ska fortsätta efter projekttidens slut. Vi ser därför också gärna att projekten innefattar utbildning och informationsarbete som kan förstärka den fortsatta spridningen av insatserna.

Med våra projektstöd hoppas vi skapa möjlighet för fler att delta i kulturlivet och uppleva en bredd av kulturella uttrycksformer, liksom att få utveckla sina egna förmågor. När målgrupper och andra intressenter involveras i projektets utformning och genomförande tror vi att det skapas både förankring och engagemang, men likaså att insatserna har en större chans att fortleva efter projekttidens slut.

Genom att lyfta fram och sprida information om organisationerna och projekten vill vi bidra till att synliggöra deras arbete för allmänheten, samt öka kunskapen och medvetandegöra fler om de existerande problem och utmaningar i samhället.

Vi samarbetar med projektorganisationerna

Utöver de finansiella medlen som beviljas projekten så arbetar vi för att på fler sätt stödja projektorganisationerna. Genom aktiv dialog kan vi bistå med kunskap och erfarenhet som kan stärka projekten. Vi arbetar också aktivt för att synliggöra projekten och visa på effekterna av insatserna.

Varje projekt får en ansvarig projektledare på Kulturstiftelsen som håller en nära kontakt med organisationen under hela projekttiden. Utöver regelbundna möten och korrespondens så ber vi om skriftliga rapporter enligt överenskommen plan. Där redovisar organisationen genomförda aktiviteter, kostnader, avvikelser, samt en prognos för projektet fram till avslut. Det är också baserat på dessa rapporter som projektmedlen betalas ut. Ansvarig projektledare gör även studiebesök för att följa upp projektet på plats.

Vi arbetar nära organisationernas med att lyfta fram och sprida information om projektet för att öka kunskapen och medvetandegöra fler om deras arbete. Det gör vi för att vi tror att deras arbete kan inspirera andra. Vi deltar även på evenemang som arrangeras av andra aktörer och gör ibland även egna evenemang för skapa plattformar att aktivt sprida kunskapen om organisationernas arbete och uppmuntra fler att testa sina idéer.

Efter projekttidens slut inkommer organisationen med en slutrapport, med full redovisning av kostnader och genomförda aktiviteter samt en analys av projektets resultat. Redovisningen ska vara bestyrkt av auktoriserad revisor och eventuella kvarstående projektmedel återbetalas i samband med slutredosvingen. Efter analys och godkännande av slutrapporteringen skriver vi en slutrapport till Lotteriinspektionen. När projektet är avslutat gör vi även en gemensam utvärdering av samarbetet för att ta vara på kunskaper och erfarenheter från projektet.

Styrelse

Kulturstiftelsens styrelse sammanträder löpande under året och ser till att verksamheten sker i enlighet med stadgarna och riktlinjer för verksamheten . Styrelsen beslutar bland annat om nya projekt samt om styrdokument och riktlinjer för vår verksamhet.

Lena Treschow Torell, Ordförande

Lena är professor i fysik och ledamot av IVA sedan 1995, där hon åren 2001-2011 var först VD och sedan preses. Hon är ordförande i styrelsen för Chalmers Tekniska Högskola och för MISTRA, Miljöstrategiska Forskningsstiftelsen. Hon är styrelseledamot i ett antal bolag, bl a Investor, SKF och Saab. Hon har tidigare varit forskningsdirektör vid Europeiska kommissionens forskningscentrum Joint Research Center, professor vid Uppsala Universitet och vid Chalmers Tekniska Högskola, där hon även var vicerektor 1994- 1998. I juni 2006 mottog Lena Treschow Torell Serafimerorden i tolfte storleken. Lena är ledamot i Kulturstiftelsens styrelse sedan januari 2015.

 

Annika Levin, Ledamot

Annika är konsult, projekt- och verksamhetsledare inom kultur med särskild inriktning på scenkonst och internationellt kultursamarbete. Hon har idag bland andra tre statliga styrelseuppdrag samt är strategisk rådgivare åt Umeå 2014 – Europas Kulturhuvudstad. Annika är även styrelseledamot i Cirkus Cirkör. Hon har tidigare bland annat varit internationellt ansvarig på Statens Kulturråd, chef för Svenska institutet i Paris samt kulturråd vid den svenska ambassaden i Paris. Annika är ledamot i Kulturstiftelsens styrelse sedan april 2014.


Relation till Svenska PostkodLotteriet

PostkodLotteriets Kulturstiftelse instiftades 2009 av Novamedia Sverige AB, som driver och äger konceptet Svenska PostkodLotteriet.

Som förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet får Kulturstiftelsen årligen ta del av lotteriets överskott. Pengarna kommer från försäljningen av postkodlotter, skraplotter och bingospel online. Nära en miljon svenskar är med i PostkodLotteriet, som årligen genererar över en miljard kronor till den ideella sektorn.
Kulturstiftelsen är, liksom Novamedia Sveriges övriga stiftelser PostkodStiftelsen och PostkodLotteriets Idrottsstiftelse, inte slutmottagare av pengarna från PostkodLotteriet. Svenska PostkodLotteriets bygger på övertygelsen om att ett starkt civilsamhälle är en förutsättning för en bättre värld. Kulturstiftelsens målsättning är att verka i linje med den visionen och gör detta genom att stödja kulturprojekt som aktivt främjar en positiv samhällsutveckling genom konkreta insatser.

Kontakt

Adress

PostkodLotteriets Kulturstiftelse
Box 193
101 23 Stockholm

Epost

info@kulturstiftelsen.se

Telefon

08-509 270 00