Rapport om stiftelsens stödgivande verksamhet

EUNIA anlitades av PostkodLotteriets Kulturstiftelse för att genomföra ett undersökningsarbete kring dess stödgivande verksamhet.

Positiv inställning till Kulturstiftelsen

Det sammantagna resultatet av undersökningen visar att Kulturstiftelsens projektägare och intressenter har en mycket positiv inställning till Kulturstiftelsen som finansiär av svenskt kulturliv. Många respondenter anser att Kulturstiftelsen är en modig och generös stödgivare med genuint intresse och engagemang i projekten som man stödjer.

Enkelt att ansöka

De flesta är mycket nöjda med ansökningsförfarandet där möjligheten att först skicka in en idéskiss och sedan en full ansökan ses som ett bra arbetssätt. Det besparar kulturaktörer mycket tid och resurser.

Självklar källa till stöd

Kulturstiftelsen har lyckats väl med att skapa en profil med gott rykte bland kulturaktörer och för allt fler av dessa, främst i storstadsregionerna, är man en självklar källa till finansiering.

Uppskattade handläggare

Merparten av respondenterna upplever kontakten med Kulturstiftelsen under projektets genomförande som positiv. Handläggarna uppfattas som lyhörda, flexibla, intresserade och kunniga. Man uppskattar möjligheten till direkt dialog och överlag uppfattar man återkopplingen och delrapporteringen som raka och okomplicerade.

De kritiska rösterna hänvisar till olika budskap mellan den muntliga och skriftliga återkopplingen, samt till förvirring och brist på tydlig kommunikation och kontakt under perioden då Kulturstiftelsen hade hög omsättning av handläggare.

Projekt med samhällsorienterad karaktär

Projekten man stödjer har en tydlig samhällsorienterad karaktär och man arbetar med målgrupper som ofta är underrepresenterade i kulturella sammanhang. I förlängningen innebär detta att stödet till kulturaktörer leder till ett stärkt civilsamhälle överlag.

Bred representation

En del respondenter visste mycket lite om Kulturstiftelsen innan man blivit informerad om den av kollegor i sektorn, eller blivit uppsökt av Kulturstiftelsen själva. Kulturstiftelsens projektägare representerar både etablerade aktörer av större storlek med pågående verksamhet, men också helt nya initiativ som inte hade blivit av om inte Kulturstiftelsen tagit steget och satsat resurser på dessa.

En kvalitetsstämpel inför andra finansiärer

För många aktörer har Kulturstiftelsens stöd fungerat som en kvalitetsstämpel inför andra finansiärer, antingen i själva projektet eller för dess fortsättning. En del aktörer har kunnat etablera en löpande verksamhet tack vare projektstödet. Man kan därmed dra slutsatsen att Kulturstiftelsens stödgivning bidragit till det svenska kulturlivets utveckling och att man blir en alltmer självklar källa till stöd.

Större närvaro önskad

En del respondenter hade önskat en större närvaro vid aktiviteter och evenemang, samt en bättre synlighet på Kulturstiftelsens hemsida. Särskilt projekten utanför storstadsområdena skulle uppskatta en mer fysisk kontakt eftersom personliga besök ger en bättre bild av verksamheten.

Starkare organisationer

En majoritet av respondenterna anser att projektstödet bidragit till strukturell och organisatorisk utveckling. För en del av projektägarna har det inneburit nya metoder och arbetsprocesser, för andra har det lett till kompetensutveckling och kompetensförsörjning som i sin tur lett till en starkare organisation med bättre kommunikation. De kritiska rösterna pekar på att man har behövt skala ner eller gå tillbaka till den ursprungliga strukturen när fortsatt finansiering inte säkrats efter projektets slut.

Mer flexibel tidsram

De allra flesta respondenterna hade önskat en längre och mer flexibel tidsram. Ett år, även med några månaders förlängning, anses vara en för kort tidsram av många, dels för att uppstartsfasen ofta tar upp stor del av tiden, och dels för att resultaten och effekterna av projektet skulle vara bättre och mer långvariga. Många önskar också att det vore möjligt att söka för en fortsättning av lyckade projekt.

Otydliga beslut

En del tycker att Kulturstiftelsen är otydlig i sina beslut, eftersom man å ena sida ger avslag på grund av tidigare stöd, å andra sidan ger stöd till projektägare som fått stöd tidigare. Många projektägare tycker att övergången till annan finansiering efter att stödet från Kulturstiftelsen tagit slut är svår och leder ofta till att projektens effekter inte blir så långvariga som de hade kunnat bli.

Kulturstiftelsen avgörande för att uppnå målsättningar

En övervägande majoritet anser att deras projekt nått utsatta mål och uppnått resultat som ofta varit över förväntan. De flesta respondenterna tycker att de nått de målgrupper de avsett att nå, både existerande och nya, och att de etablerat nya kontakter och samarbeten. Samtliga anser att stödet från Kulturstiftelsen varit avgörande för att nå dessa målsättningar, eftersom det tillåtit en helhetsfinansiering av organisationen och gett möjlighet till uppskalning på en nivå som inte hade nåtts annars. Man kan därmed dra slutsatsen att en av effekterna av Kulturstiftelsens stöd är att man bidrar till större spridning av projekten, vilket leder till att fler människor nås, inte minst av de projekt som kan agera nationellt tack vare stödet.

Interaktion med andra projektägare

Frågan om långsiktighet och vad Kulturstiftelsen vill åstadkomma på sikt lyftes fram både bland projektägare och andra intressenter. Många efterfrågar en helhetsbild där samtliga projekt sätts in i ett för kultursektorn tydligare sammanhang. Många aktörer skulle uppskatta större interaktion med andra projektägare, dels för erfarenhetsutbyte och dels för att skapa en ”community”. Många anser också att Kulturstiftelsen förvisso etablerat sig som en viktig finansiär men att man har bit kvar om man även vill etablera sig som en aktör av vikt ur ett kulturpolitiskt perspektiv. Att samtala och samarbeta med andra finansiärer, inte minst det offentliga, är ett bra steg i denna riktning. Att också etablera närmare kontakt med kommuner och regioner skulle stärka Kulturstiftelsen ytterligare. Detta skulle också bidra till att fler kulturaktörer ute i landet blir medvetna om Kulturstiftelsen, vilket på sikt skulle bidra till en större geografisk spridning av stödet.

Unikt arbetssätt

Slutligen kan man konstatera att Kulturstiftelsen lyckats mycket väl med att etablera ett, för svenskt kulturliv, unikt arbetssätt och en stödgivningsstruktur som uppskattas mycket såväl av projektägare som intressenter. Förhoppningen är att Kulturstiftelsen fortsätter sitt goda arbete med att stödja svenskt kulturliv, bibehåller sitt engagemang och intresse för varje projektidé, och hittar sätt att utveckla sina stödstrukturer så att effekterna blir mer långvariga och påtagliga.

Det bör noteras att undersökningen fokuserat på projektägarnas behov och önskemål utan att sätta dessa i direkt relation till gällande regelverk och eventuella begränsningar som Kulturstiftelsen har. Det är därmed möjligt att alla behov inte kan tillfredsställas men det påverkar inte undersökningens målsättning och resultat.

Här kan du läsa hela rapporten.