Illustration: Erica Jacobson

Kulturstiftelsen tar inte emot nya projektidéer

PostkodFöreningen har beslutat att från och med i år koncentrera hela överskottet som tidigare fördelats mellan PostkodStiftelsen, Kulturstiftelsen och Idrottsstiftelsen, till en stiftelse –  PostkodStiftelsen. Inga nya projektidéer tas därmed emot av Kulturstiftelsen, som kommer att avvecklas. Satsningen på kulturen fortsätter dock och för nya ansökningar hänvisar vi därför till PostkodStiftelsen. För frågor om ansökningar inskickade innan den 13 mars 2017 svarar fortfarande Kulturstiftelsen. Mer info finns här.

 

 ♦

 

Från idé till förverkligat projekt

Kulturstiftelsen tar löpande emot projektidéer. Börja gärna med att skicka in en kort beskrivning om projektet i formuläret nedan.

I detta steg behöver ni inte skicka in några bilagor. Vi återkommer inom några veckor om vi vill utveckla idén tillsammans med er, var på en formell ansökan görs. För att säkra processen av er ansökan bör vi ha den tillhanda minst fyra månader före projektstart.

 

1. Projektidéer

Vi tar löpande emot projektidéer och söker även själva upp organisationer. För att vi ska kunna återkomma med ett beslut i god tid innan projektet startar, bör vi ha den tillhanda minst fyra månader innan projektstart.

2. Beskrivning

Börja gärna med att skicka in en kort beskrivning av projektet genom att använda vårt ansökningsformulär. Ju mer konkret och tydlig projektidén är från början desto större är chansen att ni snabbt får besked från oss.

3. Bedömning

Samtliga projektidéer bereds i grupp för att säkerställa en rättvis bedömning. Likaså begär vi in dokument såsom årsredovisning och stadgar samt tar kontakt med samarbetspartners och tar referenser.

4. Kriterier

Vi behandlar alla förslag kontinuerligt och går i ett första skede igenom dem utifrån våra uppsatta kriterier. Ni kan komma att bli kontaktade för att förtydliga och/eller komplettera med ytterligare information.

5. Projektplan

Vi återkommer inom några veckor om vi vill gå vidare med idén. Då arbetar en ansvarig projektledare från oss nära er med att göra en formell ansökan och tydliggöra projektets syfte och mål samt utforma projektplanen, samt budget.

6. Beslut

Vi har en väl genomarbetad beslutsprocess som innebär att vår styrelse eller general manager kontinuerligt fattar beslut om de projekt som vi vill stödja. Gemensamt för samtliga projekt är att de även ska godkännas av Lotteriinspektionen, Sveriges tillsynsmyndighet för spel och lotterier.

7. Besked

Varje projektidé som skickas in får ett personligt besked från oss. Om idén får ett avslag går det bra att söka igen med ett nytt projekt, men vi ber er att inte skicka in exakt samma projektidé igen, såvida den inte väsentligt vidareutvecklats.

Kriterier och riktlinjer

Är ni en icke vinstdrivande organisation (en ideell förening eller stiftelse) och är verksamma inom vårt huvudområde har ni möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för att genomföra projekt. Projekten ska ha en tydlig början och ett tydligt slut. Vi ger i regel stöd till projekt på 6-18 månader, men kan i undantagsfall även finansiera längre projekt.

Alla medel som Kulturstiftelsen fördelar kommer från överskottet från Svenska PostkodLotteriets postkodlotter, skraplotter och bingospel online. Lotteriinspektionen godkänner samtliga projekt som får stöd från oss och tar i sin bedömning hänsyn till svensk relevans och allmännytta.

När vi bedömer en ansökan läggs inte bara vikt vid att projektkriterierna uppfylls. Vi tar även särskild hänsyn till att projektet stämmer väl överens med Kulturstiftelsens målsättning och syfte. Därmed tittar vi på  om och på vilket sätt projektet kompletterar befintliga projekt. Likaså tar vi även med i bedömningen om organisationen har kapacitet att genomföra projektet.

Projektet ska

 • Drivas av en ideell organisation.
 • Tillämpa kulturella uttryck och former.
 • Ha ett långsiktigt mål och samhällsnyttigt syfte.
 • Innefatta konkreta insatser och genomföras inom avgränsad tidsram.
 • Ha svensk relevans.

Projektet ska med fördel

 • Vara av innovativ karaktär med positiva trendbrott för att skapa utveckling inom området det verkar i.
 • Innefatta utbildning och information för att stödja den långsiktiga effekten av insatserna.
 • Involvera målgrupper och andra intressenter för att skapa förankring och engagemang.
 • Vara kommunikativt kraftfulla. Läs mer här.

Kulturstiftelsen ger ej stöd till följande

 • Organisationer som är medlemmar i och som slutliga förmånstagare får bidrag från PostkodFöreningen.
 • Organisationer/projekt vars verksamhet primärt utgörs av partipolitiska och/eller religiösa mål.
 • Organisationer/projekt där det kan bedömas vara naturligt att den sökandes huvudman bör ta ett huvudsakligt ansvar för det sökta projektet.
 • Organisationer/projekt som har vinstdrivande syften.
 • Seminarier och konferenser såvida det inte tydligt berör något av stiftelsens verksamhetsområden och ingår i projektsammanhang för utbyte av erfarenheter.
 • Stöd till privatpersoner, studentutbyten, studieresor, praktikplatser eller stipendier.

Ansökningsformulär

Innan du söker projektstöd rekommenderar vi att du noga läser våra kriterier ovan samt tar en titt på tidigare projekt för att få en bättre bild av vilka projekt vi stödjer. Fyll sedan i följande formulär:

OrganisationOrganisationsform

Ideell förening

Stiftelse

Hur fick ni kännedom om Kulturstiftelsen?

Kontaktperson

Projekt

Vad vill ni åstadkomma med projektet?

Vilka aktiviteter ska ni genomföra för att nå projektets mål?

När ämnar ni starta upp projektet?

Vilka konkreta resultat förväntar ni er att uppnå genom projektet?

Vad har ni för budget för projektet?

Formulär sparat

Organisationsform

Se till att i beskrivningen svara på: Varför vill ni göra projektet? Vem eller vilka vänder sig projektet till? Hur ska ni nå dem? Var kommer projektet genomföras? (ort)/kommun/län? Vilka aktiviteter ska ni genomföra Vilka resultat vill ni uppnå? På vilket sätt angriper ert projekt temat ”Lokala initiativ för ett välkomnande samhälle?

Organisationsform

Kulturstiftelsen ger enbart stöd till organisationsformerna ideell förening eller stiftelse. Stiftelsen stödjer inte företagsformer, privatpersoner eller organisationer som är förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet.

Spara formulär

Väljer du att klicka spara kommer din information att sparas på sidan, tills du besöker den igen. Om du ångrar dig och vill radera informationen väljer du Avbryt/rensa formulär.