(X)sites – utomhuskonst för lokal samhörighet

Att låta den fria konsten få utrymme i offentliga urbana miljöer har sedan länge varit ett sätt att skapa ett inkluderande samhälle och tillgängliggöra konsten för fler. Offentlig konst kan ge identitet och särprägel åt en plats. Den kan också bidra till att skapa perspektiv, reflektion och gemenskap i samhället. Inom konstformen Land Art arbetar konstnärer istället med utforskandet och betydelsen av en viss plats ute i landskapet. I Konstnärscentrum Västs projekt deltar både lokala och internationella konstnärer, varav några asylsökande, och skapar konstverk längs Kattegattleden och Sjuhäradsleden.  Projektet sträcker sig över två somrar och sker i nära samarbete mellan städer, kommuner och regioner i anslutning till lederna.

Projektmål

Att skapa två stycken Land Art-utställningar längs två cykelleder på Västkusten, samt anordna en serie träffar, workshops och ett skolpedagogiskt program.

Därför fick projektet stöd

Genom att konstnärer från olika delar av världen får reflektera över platsers tillstånd och historia, och skapa verk i den offentliga närmiljön, kan en bred allmänhet få tillgång till konst i sin närmiljö.

Projektets tidsstatus

29%

Projektet startade i juli 2017 och avslutas i oktober 2018

För mer info: www.kc-vast.se