The White House

Statliga kulturmuseer har ett uppdrag att spegla hela samhällets mångfald. De synliggör, representerar och folkbildar om vår gemensamma historia. Men vems historia återspeglas? Vem gestaltas och syns? Genom det konstpedagogiska projektet The White House vill Konstfrämjandet i Västerbotten bidra med ett lärande förändringsarbete som belyser, utvecklar och utmanar det västerbottniska kulturarvet genom ett mångfaldsperspektiv. Projektet kombinerar samtidskonst, kulturarv och makt för att undersöka vad det kollektiva minnet består av. Med utgångspunkt i tillgängliga samlingar, bruksföremål och arkiv analyseras kulturarvet ur ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv.

Projektmål

Målet med The White House är att bredda kulturarvet med fler röster, interkulturell dialog och pluralistiska gemenskaper inom en konstnärlig kontext. På samma sätt öka förståelse för vikten av innanförskapet som stödjer och utvecklar ett mångfaldsarbete inom en kulturarvsinstitution. I förlängningen gestaltas och medvetandegörs berättelser som inte finns representerade i den lokala historieskrivningen om Umeå och Västerbottens län.

Därför fick projektet stöd

Konstfrämjandet i Västerbotten kan genom projektet arbeta med frågor kring identitet, ras, makt och tolerans. Med dessa ämnen lyfts diskussionen kring en bredare mångfald inom såväl konstnärlig utövning som att nå ut till en bredare mångfald av publik.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2015 och avslutades i juni 2016

För mer info: vasterbotten.konstframjandet.se/

Finissage av utställningen The White house i helgen

27 Maj 2016 Samtidskonsten tar allt mer plats som kulturarvsproducent vilken bland annat bottnar i nya kritiska och postkoloniala perspektiv på kulturarvfrågor. Den haitiske antropologen Michel-Rolph Trouillot menar att många fler än historieprofessionella kan påverka historien och historieskrivningen, tillsammans.

Vilken roll har konstnären i utforskandet av historieskrivningen? Möt konstnären och författaren Meira Ahmemulic och utställningsproducenten Bianca Leidi från Världskulturmuseet i Göteborg, när The White House avslutas på Västerbottensmuseum den 29 maj.

Visa fler