Projektet Sverige

Migration, assimilation och integration har blivit en betydande politisk konfliktlinje under de senaste åren och har därmed aktualiserat frågorna kring kulturarv och vad som innefattas i begreppet. Medan vissa politiska krafter fokuserar på bevarandet av det traditionellt svenska och söker en homogen nationell identitet strävar andra mot att lyfta de olikheter som finns i vårt samhälle och tydliggöra bilden av vårt heterogena ursprung. I detta projekt går Sveriges Hembygdsförbund och en rad kulturarvsinstitutioner ihop tillsammans med etablerade dokumentärfilmarna Film and Tell för att skapa ett öppet och brett samtal kring vad som är svenskhet idag.

Projektmål

Att med utgångspunkt i ett antal olika filmiska berättelser väcka tankar och initiera samtal om svenskhet och vad som kan klassas som svenskt. Att skapa en större förståelse för olikheter och minska rädsla och fientlighet för det som kan upplevas som främmande.

Därför fick projektet stöd

I projektet samarbetar ett flertal organisationer som arbetar med Sveriges kulturarv med professionella filmare för att skapa samtal kring Sveriges kulturarv och vad som klassificeras som svenskt. Genom filmer som är lätta att ta till sig och lätta att sprida kan en ökad förståelse och acceptans för oliktänkande och mångfald skapas bland en bred allmänhet.

 

Projektets tidsstatus

69%

Projektet startade i december 2016 och avslutas i maj 2018

För mer info: www.hembygd.se

Sex kortfilmer med olika historier om svenskhet

19 Dec 2016 Inom projektet kommer sex berättelser identifieras – berättelser som skildrar en rad personer med olika bakgrund, historia och upplevelser av vad som är svenskt. Utifrån dessa berättelser skapas filmiska skildringar av det aktuella samhällstillståndet i Sverige. Filmerna produceras av ett professionellt filmteam från dokumentärfilmsproducenterna Film and Tell men arbetas fram i samarbete med publiken genom ett stort antal workshops och visningar under produktionsprocessen, en metod som man har positiva erfarenheter av från tidigare projekt. Målsättningen med metoden är dels att publiken ska involveras i produktionen för att bidra med viktiga insikter och synpunkter som kan skapa starkare filmer. Dessutom möjliggör förfarandet en tidig kontakt med publiken och genom att samtal med publiken kan föras under flera olika skeden i produktionsprocessen kan ett större engagemang och intresse för frågorna skapas.

Ett flertal andra aktörer så som Riksförbundet Sveriges museer, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Statens historiska museer och Studieförbundet Vuxenskolan är engagerade i projektet och bistår med kunskap och erfarenhet inom sina respektive områden.