Läsa för integration

Att kunna läsa och hantera alla de språkliga dimensioner som ligger inbakade i läskunnighet – som det skrivna ordet, läslusten, muntligt berättande och textuell analys – är oerhört viktigt för individens utveckling och anpassning till gruppen och samhället. Läskunnigheten bland barn från socioekonomiskt svaga områden ligger under genomsnittet. Initiativet Läsa för integration skapades som en reaktion på detta och önskan att visa att böcker är något roligt, som sprider lärdomar och kunskaper, stimulerar kreativitet och självkänsla, samt skapar utbyte av erfarenheter och samarbeten.

Projektets tidsstatus

93%

Projektet startade i december 2016 och avslutas i maj 2018

Litteratur och läsning för möten och integration

18 Jan 2017 Metoden Läsa för integration bygger på att verka i barnens närområden och tillgängliggöra läsning, litteratur och kulturupplevelser oavsett språkkunskaper och bakgrund kontinuerligt varje vecka samma tid, samma plats under längre tidsperioder. Den svenska litteraturen och dess symboliska värde står i centrum, samtidigt som barnens och deras föräldrars egen kultur lyfts fram. Konceptet grundar sig i fyrdimensionell högläsning som inkluderar texten i boken, pedagogens berättarröst, improvisationsteater och barnens delaktighet.

Metoden har utarbetats av Assyriska Föreningen i Södertälje i samarbete med En bok för alla. Inom projektet kommer denna framgångsrika metod att utvecklas och spridas över landet. En skräddarsydd utbildning för tre olika målgrupper: föräldrar, pedagogisk personal och föreningar kommer att arbetas fram. Detta görs genom omfattande research som ska utmynna i en handbok och webbaserade utbildningar. För detta ändamål ska även en animerad film produceras som närmare beskriver metoden.