En nationell plattform för det svenska kulturlivet

Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent och en arena för konst och kultur, som ska arrangeras för första gången i februari 2018 i Eskilstuna. Bakom initiativet står föreningen Kulturlyftet, grundad av Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd. Ambitionen är att etablera en mötesplats för diskussioner och nytänkande inom kulturområdet. Under konventet möts konstnärer, politiker, tjänstemän, forskare, representanter från civilsamhället, näringsliv, myndigheter, allmänhet och andra aktörer för att ta pulsen på utmaningarna inom kultursektorn och formulera konkreta strategier för att stärka kulturens roll i samhällsutvecklingen. En stor mängd samtal, debatter och seminarier kommer att äga rum, men en minst lika viktig del är det kulturprogram som återkommer under hela konventet och där kulturinslag från olika delar av landet lyfts fram.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i mars 2018

För mer info: www.folkochkultur.se

Kulturens betydelse för demokrati- och samhällsutveckling lyfts

17 Feb 2017 Kulturen har sällan stått i centrum av den politiska debatten, vilket avspeglas i att såväl offentliga som privata satsningar på konst och kultur ofta hamnar långt ner i prioriteringslistan jämfört med satsningar inom andra samhällsområden. De senaste åren har kulturen dock fått ett allt större utrymme i den offentliga debatten och det finns samhällskrafter som vill använda kulturen för egna politiska syften. Frågan är om det svenska kulturlivet redo för detta?

Det finns med andra ord all anledning att skapa en plattform där inte bara kulturlivets aktörer kan mötas för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten utan där även andra politikområden bjuds in för att lyfta kulturens kraft och betydelse för demokrati- och samhällsutveckling. Inspiration till Folk och Kultur är hämtad från Folk och Försvar som varje år arrangeras i Sälen och samlar aktörer från ideell, privat och offentlig sektor för att diskutera försvarsfrågor. Ambitionen är som sagt att etablera en liknande mötesplats för diskussioner och nytänkande.

För att på bästa sätt förankra Folk och Kultur runt om i landet kommer en förberedande samtalsturné att genomföras. Under 2017 besöker projektet åtta regioner samt genomför seminarier och kulturnedslag under Almedalsveckan. Samtalen ska vara problemorienterade, det vill säga de mest konkreta, akuta frågorna i respektive region som besöks får styra såväl frågeställningar som val av inbjudna deltagare. Samtalen kan handla om allt från kulturens roll lokalt, till större frågor om kulturens betydelse i en situation av främlingsrädsla, avfolkning eller växande klyftor. Syftet är att få en representativ helhetsbild av de frågor som är brännande i kultursverige 2017, och säkerställa att olika aktörers erfarenheter ges utrymme under det kommande konventet.