A-märkt – för ökad jämställdhet i filmutbudet

A-märkt är ett svenskt initiativ som lanserades i slutet av 2013 och fick ett stort medialt genomslag världen över. A-märkt, A som i approved, är en märkning av film som utgår från 30-årsjubilerande Bechdeltestet. Testet går ut på att en film granskas och därefter får en godkännandestämpel. Bedömningskriteriet är att filmen i fråga har minst två namngivna kvinnliga rollfigurer, som pratar med varandra om något annat än män. Märkningen är tänkt att fungera som en form av konsumentupplysning, och uppmärksamma skeva könsroller.

Projektmål

Att synliggöra, medvetandegöra och uppmuntra till förändring gällande de berättelser och perspektiv som visas på film. Genom att A-märka film öka jämställdhet i rörlig media.

Därför fick projektet stöd

Wift kan genom projektet bidra i etableringen av begreppet A-märkt bland filmkonsumenter och i filmbranschen, i Sverige och internationellt, samt lyfta diskussionen kring en bredare mångfald och vidare representation i de berättelser som visas på film.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2015 och avslutades i juni 2016

För mer info: www.wift.se/

Festivalarbete, skolturné och forskningsrapport breddar A-märkningen

04 Jun 2015 I år har Bechdeltestet funnits i 30 år. För att fira jubileet och bredda A-märkningen av film deltar Wift på seminarier och i panelsamtal på svenska och internationella filmfestivaler. Ett av målen med festivalnärvaron är att festivalerna A-märker de deltagande filmer som uppfyller kriterierna. Genom att sprida information och aktivt arbeta som en kunskapsbas hoppas Wift att så många biografer som möjligt anammar A-märkningen.

I projektet ingår också en turné till högstadieskolor på tio svenska orter, för att visa filmer, hålla föreläsningar  och workshops kring filmens påverkan och hur jämställdhet behandlas och stereotyper gestaltas på film.

Projektets tredje beståndsdel är en forskningsstudie som görs i samarbete med filmvetare och genusforskare på Svenska Filminstitutet och Stockholms universitet. Studien kommer analysera film producerad i Sverige de senaste tio åren ur ett normkritiskt och feministiskt perspektiv. Resultatet presenteras i en populärvetenskaplig skrift som ges ut under Göteborg Film Festival i januari 2016.

Projektet på Facebook